อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
เบอร์ หุ้น รอบ เย็น วัน นี้ หวย นิ เค อิ วัน นี้ เช้า ตรวจ หวย มกราคม 2564 ผล สด 888
13 มีนาคม 2566

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่อธิบดีกรมการศาสนา และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ซึ่งต้องขอขอบคุณสถาบันพัฒนาผู้นำอิสลามที่จัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้นำศาสนายุคใหม่ และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอิหม่าม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกภาคส่วน ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น เพราะการพัฒนาความรู้นั้นเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไป กฎหมายต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไป ทุกคนต้องจึงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา รัฐบาลเองจะจัดหางบประมาณเพื่อจัดหลักสูตรเพิ่มเติมในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง เช่น ปัจจุบันที่ทุกประเทศในโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาตรฐานอาหารฮาลาล ที่ต้องได้รับการรับรองจากทางด้านศาสนาก็ต้องควบคู่ไปกับด้านสาธารณสุขด้วย รัฐบาลยังเชื่อมั่นว่า ศาสนาอิสลามมีหลักในการต่อสู้วิกฤตที่สามารถนำไปเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ยอดคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่ต้องกักกันตัวในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine และ Local Quarantine) ตั้งแต่ 3 เมษายน – 8 กรกฎาคม มีจำนวน 54,538 ราย เพิ่มขึ้นวานนี้ 795 ราย กลับบ้านแล้ว 45,846 ราย เพิ่มขึ้นวานนี้ 521 ราย พบผู้ติดเชื้อจากสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 265 ราย เพิ่มขึ้นวานนี้ 5 ราย รักษาหายและกลับบ้านได้แล้ว 206 ราย เพิ่มขึ้นวานนี้ 11 ราย

วันนี้(24กันยายน2563)เวลา10.00น.ณห้องประชุมชั้น6อาคารอำนวยการ1บริษัทอสมทจำกัด(มหาชน)นายอนุชานาคาศัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของบริษัทอสมทจำกัด(มหาชน)รัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นกิจการสื่อสารมวลชนภายใต้การกำกับของรัฐบาลซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล

โอกาสนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบมจ.อสมท.และผู้บริหารระดับสูงของบมจ.อสมท.โดยพลตำรวจเอกทวิชชาติพละศักดิ์ประธานกรรมการบมจ.อสมท. ได้นำเสนอการดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของบมจ.อสมท.ตามวิสัยทัศน์"สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์ทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด"ว่าที่ผ่านมาบมจ.อสมท.มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารยุคใหม่โดยมีหลากหลายช่องทางที่ตอบโจทย์ประชาชนทุกกลุ่มแต่ปัจจุบันองค์กรประสบปัญหาด้านงบประมาณทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ

ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรบมจ.อสมท.ที่ตั้งใจทำหน้าที่ตามวิสัยทัศน์อย่างมุ่งมั่นพร้อมกล่าวย้ำให้อดทนกับวิกฤติต่างๆที่บมจ.อสมท.กำลังเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารยุคดิจิทัลการปรับรูปแบบการนำเสนอรวมถึงการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรโดยกำชับให้ทุกคนในองค์กรมีความเป็นหนึ่งมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อฝ่าวิกฤติไปให้ได้ พร้อมกับแนะให้มีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมานำมาปรับปรุงและพัฒนางานรวมถึงให้ศึกษาแนวโน้มของการสื่อสารในอนาคตเพื่อกำหนดรูปแบบของการนำเสนอได้อย่างชัดเจน

จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สักการะหลวงพ่อดำและพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบมจ.อสมท.และร่วมติดตามการออกอากาศรายการและการดำเนินงานของสถานีวิทยุและสำนักข่าวไทยก่อนเดินทางกลับเบอร์ หุ้น รอบ เย็น วัน นี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำว่า รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณรองรับดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2564 รวมทั้งเตรียมการงบฯ รองรับในปี 2565 ด้วย ซึ่งการดำเนินงานมีความคืบหน้ามาโดยลำดับ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการกระจายน้ำให้มากขึ้นตามแหล่งน้ำที่มีอยู่ การหาพื้นที่ขุดอ่างรองรับน้ำที่ยังมีปัญหาเรื่องที่ดินที่จะดำเนินการอยู่ ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน ในการดำเนินการเรื่องอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแหล่งเก็บน้ำในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงจะต้องการหาวิธีจูงน้ำโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอยั่งยืน และยืนยันว่ารัฐบาลมีการวางแผนและดำเนินการทุกอย่างเป็นระบบทั้งเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน น้ำ การเกษตร อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ ฯลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลกำหนดไว้ พร้อมย้ำการทำงานรัฐบาล New Normal จะเร่งการดำเนินการต่าง ๆ ให้เร็วขึ้น ผ่านการดำเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่มีอยู่ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การค้า การลงทุนให้ทันกับสถานการณ์.......................กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษกรองโฆษกรัฐบาลย้ำ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ที่จะเกิดขึ้น ยืนยันถึงความพร้อมของไทย และอาเซียนและคู่ภาคี ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนคู่ เพื่อรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังยุคโควิด-19 ด้วย --------------------กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษกขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ มณฑลพิธีแห่งนี้ ล้วนมีความปลาบปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้เวียนมาบรรจบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 อีกคำรบหนึ่งนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าการเข้ารวม CPTPP ของไทยจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งต้องฟังเสียงประชาชน ศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้าน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับผลกระทบในภาคส่วนต่างๆจำนวนมาก จึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังรอบครอบ ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อศึกษาถึงข้อดีข้อเสีย พร้อมขอบคุณแคนนาดาที่พร้อมสนับสนุนการเข้าร่วมความตกลง CPTPP โดยขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ฝ่ายไทยพร้อมรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาพิจารณาหวย นิ เค อิ วัน นี้ เช้ารอง นรม.พลเอกประวิตร ฯ หาแนวทางแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ มอบหมายกระทรวงเกษตรฯ เสนอเงินชดเชย เยียวยา เกษตรกรผู้ปลูกลำไย 2,000 บาท/ ไร่ ให้ ครม.พิจารณาสัปดาห์หน้าโฆษก ศบค. แถลงข่าวนัดพิเศษเพื่อขยายความกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นในตอนท้าย โฆษก ศบค. ได้แนะนำประชาชนว่า หากมีข้อสงสัย ร้องเรียน หรือแนะนำ สามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 191 1599 หรือ 1138 สายด่วน ศปม. วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 6 คณะเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่สภาเครือข่าย ประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค2. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น สำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นั้นตรวจ หวย มกราคม 2564นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี เข้าสู่บริเวณพิธี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เข้าประจำจุดยืนบนเวที ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ว่าภายหลังการมอบรางวัลฯ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเบิกจ่ายงบประมาณว่า เป็นภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้ติดตามความก้าวหน้าทั้งในส่วนของเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณมาโดยตลอด ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สนับสนุนให้ประชาชนมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในศตรวรรษที่ 21 ทั้งด้านนวัตกรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและคนยากจน เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าสู่การบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็น พร้อมๆ ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อยอดไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และที่สำคัญ คือ การสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในเชิงโอกาสให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ด้วยการใช้นโยบายทางการเงินการคลัง ทั้งเงินจากงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่มาจากกองทุนต่าง ๆ รวมถึงทุนหมุนเวียนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสำหรับสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่มาครบ 46 ปี ตลอดระยะเวลาได้ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจ รวมพลังพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคง สร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดี จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสมาชิก ร่วมมือกันพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ สร้างความสุขให้เกิดกับชาวมโนรมย์และสมาชิกในพื้นที่ใกล้เคียง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดทำโดยกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย นักเรียน นักศึกษา คนพิการ จากสถานสงเคราะห์ทั้งในกทม. และต่างจังหวัด จำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมและช่วยส่งเสริมการจ้างงาน ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ติดช่อดอกมะลิบนเสื้อของนายกรัฐมนตรี พร้อมมอบพานพระแก้วมรกต (ฤดูร้อน) แด่นายกรัฐมนตรี ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมอบโอวาทแก่เยาวชนตัวอย่าง โดยสนับสนุนให้เป็นเยาวชนเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.............................กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษกผล สด 888....................กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษกนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการใช้ทุนหมุนเวียน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ พร้อมติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด........................กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก โอกาสนี้ ทั้งสองได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด 19 เอกอัครราชทูตแคนาดาฯ ชื่นชมการจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 ของไทย และมาตรการต่าง ๆ ทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของแคนาดาในการสนับสนุนช่วยเหลือต่างๆ เพื่อการรับมือกับโรคโควิด 19 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะร่วมมือกันในด้านการพัฒนาวัคซีน“ท่านนายกฯ ย้ำเสมอว่า วันนี้รัฐบาลพาประเทศมุ่งสู่อนาคต ไทยต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แม้เราจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่รัฐบาลได้มีการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาในระยะยาว ต่อยอดศักยภาพและใช้จุดเด่นด้านทรัพยากร จึงขอให้มั่นใจว่า ประเทศไม่ได้หยุดพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย” รองโฆษก กล่าวโฆษก ศบค. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภาพรวมทั่วโลกยังอยู่ในระดับสูง และคนไทยและคนต่างชาติจากต่างประเทศยังคงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสถานการณ์ภายในประเทศได้มีการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยในตอนนี้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศยังจำเป็นต้องกักตัวใน State Quarantine และต้องใช้เครื่องมือในการติดตามตัว ซึ่งตอนนี้กฎหมายที่ต้องเข้าไปจัดการพัฒนายังไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย (คราวที่ 5) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563หวย หุ้น เปิด ปิด วัน นี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงการก่อหนี้ เพราะนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ เน้นช่วยเหลือประชาชน ประเทศไทยมีการพัฒนาต่อเนื่อง จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ชุมชนเมืองขยายและเพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนั้น การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐก็ย่อมเพิ่มขึ้นตามด้วย นายกรัฐมนตรียังได้เปิดเผยสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตั้งแต่ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 42.1 ปี 2557 ร้อยละ 43 ปี 2558 ภายใต้การบริหารรัฐบาล คสช. ลดลงเหลือร้อยละ 42 ต่อมาปี 2559 ลดลงเหลือร้อยละ 41 ปี มาถึงปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 41.78 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 41.95 ปีที่ผ่านมา 2562 ลดลงอีกอยู่ที่ร้อยละ 41.10 ซึ่งเป็นผลจากการบริหารหนี้สาธารณะ ในเดือนพฤกษาคม เพิ่มขึ้นมา ร้อยละ 44.01 เหตุหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเพราะมีการกู้เงินเพื่อแก้ปัญาโควิด-19 และนำมาใช้เพื่อฟื้นฟูอีกราว 5 แสน 5 หมื่นล้านบาท ทั้งหมดนี้เพื่อดูแลประชาชน หากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นก็อาจเก็บรายได้ประเทศเพิ่มได้มากขึ้น รวมทั้งต้องมีวิธีบริหารจัดการแผนการ/โครงงานตามวงเงินที่มีอยู่ตามหลักการบริหาร นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงหลักการงบประมาณว่า กรณีหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ตามระเบียบ บริหารงบประมาณ 2562 หน่วยรับงบประมาณสามาถปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยชะลอ ยกเลิกรายการที่ล่าช้า หมดความจำเป็น ไม่พร้อม หรือใช้จ่ายจากงบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว สำหรับการแก้ไขเยียวยาโควิด-19 ใช้จากงบกลาง รายการบรรเทาค่าใช้จ่ายปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับกรณีอื่นๆสามารถใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นจากนั้น นายกรัฐมนตรีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา กับผู้ร่วมงาน จบแล้ว นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดโครงการฯ สรุปสาระสำคัญว่า การจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญในเรื่องน้ำและป่า เนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นสาเหตุหลักที่แท้จริงของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริตลอดจนพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้เปิดเผยแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยในระยะปี 2566-2570 ตั้งเป้าไว้ ให้มีโครงข่าย 5G ครอบคลุมร้อยละ 98 ของประชากรภายในปีพ.ศ. 2570 และมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 Mbps ในเขตเทศบาลและ 50 Mbpsในทุกพื้นที่ เพิ่มเศรษฐกิจมีมูลค่าเพิ่มจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.6 ของ GDP และจำนวนผู้ประกอบการ SME ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5Gไม่ต่ำกว่า 7,000 ราย จำนวนผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถเข้าถึงบริการดิจิตอลด้านการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ 5G ไม่ต่ำกว่า 700,000 ราย อันดับการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศของ IMD ด้านประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจและด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิตอล ต้องดีขึ้นไม่น้อยกว่า 8 อันดับ และผลงานวิจัยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G ต้องขยายผลเชิงพานิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งมั่นใจได้ว่า ไทยจะไม่ตกขบวน 5G เพราะได้มีการนำร่องเปิดให้บริการ 5G ในหลายพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ไทยมีโครงข่ายดิจิทัลที่ทันสมัย เช่น กับประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยี เช่น จีน สหรัฐ และเกาหลีใต้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงจุดแข็งของประเทศไทยทั้งความมั่นคงด้านสาธารณสุข อาหาร อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ที่พัก โรงแรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศต้องรวมรวมข้อมูลรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนของBOIสร้างการรับรู้ในเวทีต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องปรับการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เน้นการทูตเชิงเศรษฐกิจ โดยปรับระเบียบและกฎหมาย ให้มีความยืดหยุ่นทันกับสถานการณ์ มีความโปร่งใส เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการลงทุน สนับสนุนการฟื้นฟูธุรกิจของไทย รวมทั้งเตรียมการรองรับการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลโดยศูนย์ ศบค. จะพิจารณามาตรการผ่อนคลาย แต่ยังคงต้องดูแลตรวจคัดกรองให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขที่กำหนดไว้ด้วยบอล ส เต็ ป 1x2โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีให้เกียรติมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 ประกอบด้วย 4 ประเภทรางวัล ดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบ สทนช.จัดทำแผนแนวทางใหม่แก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งทั้งระบบของประเทศอย่างยั่งยืนโฆษก ศบค. ชี้แจงการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทย ให้เข้าสู่ระบบกลไกตลาดตามปกติ เนื่องจากภาคเอกชนมีศักยภาพในการผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น ทำให้มีสินค้าในตลาดมากขึ้น และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ผลิตจำหน่ายให้รัฐได้ทันที เมื่อภาครัฐมีความจำเป็นหรือเกิดวิกฤตเร่งด่วน และให้จำหน่ายปลีกในราคาไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยังคงเป็นสินค้าควบคุมอยู่ แต่สามารถจัดหาได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ หากประชาชนพบการขายหน้ากากอนามัยที่สูงเกินราคา สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางสายด่วน 1111 หรือทางกระทรวงพาณิชย์ พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎ เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อหน้ากากอนามัยราคาถูก สามารถช่วยป้องกันการติดโรคได้นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน โดยกระทรวงแรงงาน เพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมจำนวน 260,000 อัตรา และเห็นชอบในหลักการของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย โดยกระทรวงการคลัง เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภคและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป ผู้ประกอบการกลุ่มหาบเร่ แผงลอย ประมาณ 80,000 ร้านค้า ผ่านกลไกการดำเนินงานผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลกรณีความคืบหน้าด้านการผลิตวัคซีนของไทยที่พัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก่อนจะทดลองในมนุษย์ ในขณะเดียวกันวัคซีนที่ผลิตโดยต่างประเทศ เช่น อังกฤษ รัสเซีย เยอรมนี/สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาและจีน อยู่ในขั้นตอนทดลองในมนุษย์ขั้นสุดท้ายก่อนการอนุมัติใช้ โดยไทยได้มีแนวทางการดำเนินงานเรื่องวัคซีน 3 ข้อได้แก่ 1. เตรียมการผลิตโดยรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตต่างประเทศ โดยจะสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้วิจัย/พัฒนา 2. เตรียมสั่งซื้อ/จอง วัคซีนจากผู้ผลิตทุกแหล่งที่เป็นไปได้ และ 3. สนับสนุนการวิจัยในประเทศและร่วมมือกับต่างประเทศรมต.นร.อนุชาฯ เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ ชื่นชมการดำเนินงาน เป็นกลไกภาคการเกษตร ตอบสนองนโยบายราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเกษตรกรนับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปัดเป่าทุกข์ร้อนแก่พสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ทรงตั้งพระราชปณิธานโดยมั่นที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีและความสุขสวัสดิ์แก่อาณาราษฎร ตลอดจนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติรมต.นร. เทวัญฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันสถาปนา สคบ. ครบรอบปีที่ 41นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ว่า ได้ผลน่าพอใจและจะเริ่มทดลองในมนุษย์ ซึ่งต้องใช้อาสาสมัครจำนวนหลายพันคน รวมทั้งต้องส่งไปทดสอบในต่างประเทศด้วย หากไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีน จะสามารถสร้างชื่อเสียง ทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรค ซึ่งต้องขอบคุณทีมวิจัยและคณะแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานายกรัฐมนตรีเป็นห่วงประชาชน ย้ำเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ และการสัญจรบนท้องถนน ในช่วงวันหยุดยาวนายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่งโฆษก ศบค. ขอให้ทุกคน “อึด ฮึด สู้” เพื่อฝ่าฝันสถานการณ์นี้ไปด้วยกันโฆษก ศบค. ยืนยันกรุงเทพฯและระยองกลับสู่ภาวะปกติแล้วหลัง14 วัน ไม่พบผู้ติดเชื้อ ขณะที่ Bloomberg ยกย่องไทยจัดการโควิด-19 ดีที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านแนวทางการช่วยเหลือ และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโควิด-19นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยบรรยากาศในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 มีหัวหน้าส่วนราชการในระดับปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการเกษียณถึง 14 กระทรวง/หน่วยงาน ซึ่งในที่ประชุม เลขาธิการ กพ. ได้เปิดโอกาสให้แต่ละท่านเผยถึงความในใจที่มีต่อนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งทุกท่านกล่าวถึงความประทับใจการทำงานและตัวตนที่แท้จริง ซึ่งผู้ที่มีโอกาสทำงานใกล้ชิด หรือติดตามการทำงานของนายกรัฐมนตรี จะพูดเป็นเสียงเดียวกันถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน ยึดประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน รวมทั้งน้ำใจและความเอื้ออาทรต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ในระดับรัฐ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ.... โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะเราต้องมองไปในอนาคตข้างหน้า อนาคตที่จะเป็นยุคสมัยของคนที่ปัจจุบันนี้มีอายุ 15 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี สิ่งสำคัญของทุกวันนี้ คือ ความยุติธรรมในสังคม ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกัน ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาสที่จะทำชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้ และมีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของตัวเอง โดยไม่เกี่ยวกับนามสกุล ฐานะทางการเงินของครอบครัว หรืออายุ เราต้องเชื่อว่า คนทุกคนเกิดมามีแต่ความดีอยู่ในตัว ซึ่งผมเองก็เชื่อแบบนั้นเช่นเดียวกันการส่งออกข้าว ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค. - 8 ก.ค.63 โดยอินเดียส่งออกอันดับ 1 ของโลก 4.65 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ เวียดนาม 4.17 ล้านตัน ไทย 3.15 ล้านตัน ปากีสถาน 2.07 ล้านตัน สหรัฐฯ 1.61 ล้านตัน การค้าข้าว สำหรับราคาข้าวไทยเทียบกับประเทศผู้ส่งออกสำคัญ ก.ค. 63 ปรับตัวลด เป็นไปตามทิศทางตลาดโลกและส่วนหนึ่งจากสถารการณ์โควิด-19 ด้วยข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำบรรดาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สนองพระมหากรุณาธิคุณ ดังต่อไปนี้นอกจากนี้ โฆษก ศบค. ยังเปิดเผยว่า การพิจารณาอนุญาตให้สนามโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ตามความมาตรา9แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่13)ข้อที่3ให้มีอำนาจในเปิดดำเนินการและให้บริการได้ตามความเหมาะสม โดยแต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทำหน้าที่เหมือน ศบค. ประจำจังหวัด กระจายอำนาจสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็วในการควบคุมดูแลกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม โฆษก ศบค. กล่าวเพิ่มเติมว่า เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)จะทำหน้าที่ดูแลการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมในภาพรวม เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่าง ๆผมขอบอกทุกคนที่อยากจะออกมาชุมนุม ชัดๆ ว่า ผมได้ยินสิ่งที่ท่านพูด ผมรับทราบความคับข้องใจของพวกท่านในเรื่องการเมือง และความไม่พอใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ2. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น สำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนโฆษก ศบค. กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานกักกันของรัฐ จำแนกตามการมีอาการ และช่วงเวลาเริ่มมีอาการ 8 กรกฎาคม 63 จำนวน 260 ราย (ผู้ป่วยทั้งหมด 3,197 ราย) โดยพบว่าช่วงแรกมีอาการมากกว่าไม่มีอาการ ตัวเลขสะสม คือมีอาการ 51.2% และไม่มีอาการ 48.8% แต่ระยะหลังตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2563 จะพบว่าการตรวจพบผู้ติดเชื้อจะไม่ค่อยมีอาการ โดยพบว่าไม่มีอาการถึงเกือบ 60% ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปของโรคดังกล่าวในขณะนี้ สถิติตรงนี้จึงมีความสำคัญในการดูแลผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย พร้อมขอย้ำประชาชนทุกคนยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำนักโฆษก“เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 5G อย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน (ร่าง) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้การดำเนินงานใด ๆ ในระบบ 5G ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด” นางสาวรัชดากล่าว